Staff di Picross 2

Da Super Mario Wiki, l'enciclopedia di Mario.

Questa è una lista di tutti coloro che hanno lavorato al gioco Picross 2.

Executive Producer[modifica]

Supervisor[modifica]

Producers[modifica]

 • Takashi Kawaguchi
 • Makoto Nakayama

Director[modifica]

 • Tsunekaz Ishihara

Main Programmers[modifica]

 • Hatao Ogata
 • Hiraku Kitawaki

Programming Assistants[modifica]

 • Hiroshi Takemoto
 • Hiroyuki Kawaharabayashi

Screen Graphics Designer[modifica]

 • Norichika Meguro

Sound Programmer & Music Composer[modifica]

 • Toshiyuki Ueno

Puzzle Coordinator[modifica]

 • Norichika Meguro

Puzzle Designers[modifica]

 • Norichika Meguro
 • Masaru Kuribayashi
 • Aguru Tanaka
 • Seiji Kuroiwa
 • Yasuyuki Yamashita
 • Sachiko Iguchi
 • Miwa Takashima
 • Mitsuhiro Arita

Package & Manual Designer[modifica]

 • Yasuo Inoue

Coordinators[modifica]

 • Takahiro Harada
 • Masani Ueda
 • Junichi Akama

Special Thanks[modifica]

 • Tatsuya Hishida
 • Masatoshi Utashiro
 • Yuri Kohara

Presented by[modifica]

Voci correlate[modifica]